Privacybeleid

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
 • het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wens je meer uitleg? Aarzel niet om de functionaris voor de gegevensbescherming te contacteren via dpo@uza.be of telefonisch via 03 821 52 88.

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:
Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie de volgende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage en kopie
 • Recht op verbetering
 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming

Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de Wet Patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.
Waar de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u daarnaast ook het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken.
Hieronder geven wij graag aan voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u kan uitoefenen in elk van deze situaties.

Cookievoorkeuren

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u de cookies te aanvaarden.